Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní korporace s názvem Vinařství U Kapličky s.r.o., se sídlem Vinařská 484, 691 05 Zaječí, IČO 27682277, pro prodej voucherů prostřednictvím on-line obchodu 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní korporace s názvem Vinařství U Kapličky s.r.o., se sídlem Vinařská 484, 691 05 Zaječí, IČO 27682277 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese eshop.vinarstviukaplicky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit služby od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 1. VOUCHER

  1. Voucher je listina vystavená prodávajícím v elektronické podobě, která svému držiteli slouží k plné anebo částečné úhradě služeb prodávajícího ve výši jeho nominální hodnoty, přičemž poskytnutí služeb dle svého výběru si držitel voucheru sjedná s prodávajícím na základě smlouvy na plnění. Zakoupením voucheru se tedy nekupuje konkrétní služba nebo zboží, ale pouze finanční hodnota, kterou lze uplatnit za služby či zboží, a to v době platnosti voucheru.

  2. Voucher může využít jakákoli osoba, která jej má oprávněně ve své dispozici a předloží jej prodávajícímu pro účel platby za služby poskytnuté prodávajícím, přičemž tato osoba může být odlišná od kupujícího.

  3. Platnost voucheru je 24 měsíců. Po uplynutí takto stanovené doby platnosti již voucher nelze uplatnit.

  4. Voucher lze využít na čerpání jakýchkoli služeb či k zakoupeí jakéhokoli zboží nabízeného prodávajícím v rámci jeho sítě vinoték nazvaných „Vinotéka Vinařství U Kapličky“, jejichž úplný seznam včetně adres je zveřejněn na webovém portálu https://vinarstviukaplicky.cz/vinoteky/.

  5. Voucher lze čerpat pouze jednorázově.

  6. Na voucher lze čerpat služby či zakoupit zboží, jejichž cena může být nižší, než je nominální hodnota voucheru; v takovém případě se rozdíl mezi účtovanou cenou a nominální hodnotou voucheru neproplácí. Budou-li čerpány služby či zboží v hodnotě vyšší, než je nominální hodnota voucheru, je zákazník povinen rozdíl doplatit.

  7. Voucher není možné vyměnit za peníze.

  8. Doručením voucheru na e-mailovou adresu kupujícího přechází na kupujícího odpovědnost za jeho ztrátu, odcizení či poškození. 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o voucherech, a to včetně uvedení cen jednotlivých typů voucherů. Ceny voucherů jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny voucherů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  2. Pro objednání voucheru klikne kupující na konkrétní odkaz uvedený u toho kterého voucheru. V rámci odkazu se kupujícímu zobrazí podrobný popis voucheru, zejm. co se týče jeho nominální hodnoty a jeho ceny. Za účelem zakoupení příslušného voucheru kupující tento voucher „vloží“ do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu (dále jen jako „objednávka“).

  3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRDIT“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“) a touto formou mu též doručí zakoupený voucher ve formátu PDF.

  4. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. 1. CENA PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODACÍ PODMÍNKY

  1. Zboží bude předáno až po předložení OP a zjištění zákonné povinnosti kontroly věku 18.let 
  2. Cenu může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 35-4640170217/0100 (dále jen „účet prodávajícího“);

 • bezhotovostně platební kartou;

 • skrze platební bránu Global Payments

Platební bránu provozuje společnost

Global Payments s.r.o.

V Olšinách 626/80
100 00 Praha 10

IČ: 04235452
DIČ: CZ04235452

Spisová značka: C 244453 vedená u Městského soudu v Praze

 

3. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen hradit kupní cenu voucheru společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny voucheru a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

 

DODACÍ PODMÍNKY A PODMÍNKY DORUČENÍ

Skladová dostupnost se kontroluje online v pravidelných intervalech. Informace o skladové dostupnosti naleznete v košíku/detailu zboží. Je možné, že Vámi vybrané a objednané zboží už nebude skladem i přesto, že eshop hlásí, že zboží je dostupné. Běžná dodací lhůta je dva až pět pracovních dní od obdržení objednávky. Při velkých slevových akcích se dodací lhůta může výrazně prodloužit.Pro dodání do České republiky je doprava zajištěna vlastní dopravou mimo CZ je doprava zajištěna přes kurýrní společnost.Při předání zboží je vždy nutné předlžit OP pro kontrolu plnoletosti. 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě, kdy již byl příslušný voucher uplatněn, tedy v případě, kdy byl voucher předložen jakoukoli formou za účelem objednání či poskytnutí konkrétních služeb od prodávajícího, neboť v takovém případě se má za to, že kupující souhlasil s poskytnutím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. V.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího b.vdoleckova@vinarstviukaplicky.czb

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. V.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. V takovém případě vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal.

  4. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby poskytnutí služeb kupujícímu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  5. Je-li společně s nákupem služeb poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek. 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

  2. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího. Práva z odpovědnosti za vady služeb může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně v sídle prodávajícího či elektronickou poštou na adrese b.vdoleckova@vinarstviukaplicky.cz

  3. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas. 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy b.vdoleckova@vinarstviukaplicky.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  5. Prodávající je oprávněn k prodeji a poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu zveřejněného na adrese https://eshop.vinarstviukaplicky.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/ 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat. 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné ode dne 10. 11. 2022.V Zaječí dne 10. 11. 2022

___________________________

Vinařství U Kapličky s.r.o.

Dalibor Babáček, jednatel